Limited-time discount for students! | Solutions starting at $6 each

7. MỞ ĐẦU. Hoạt động tài chính là hoạt động quan trọng

Added on - 09 Oct 2021

 • 8

  Pages

 • 3368

  Words

 • 33

  Views

 • 0

  Downloads

Trusted by +2 million users,
1000+ happy students everyday
Showing pages 1 to 3 of 8 pages
1
MỞ ĐẦU
Hoạt động tài chính là hoạt động quan trọng trong các doanh nghiệp đã được các nhà
quản lý, đầu tư trong nước và trên thế giới chú trọng từ lâu. Và đặc biệt trong tình hình
COVID 19 hiện nay vẫn đang có những diễn biến phức tạp và khó lường đã gây ra nhiều
sự biến động đối với tình hình tài chính của các doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp ở
Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức hơn bao giờ hết.

Nhận thức được tính cấp thiết của vấn đề này, chúng em quyết định lựa chọn đề tài: “Tình
hình tài chính doanh nghiệp của công ty cổ phần FPT Telecom trong thời kỳ COVID 19’’
để nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động đưa ra quyết định phân chia lợi nhuận của công ty FPT
Telecom
Phạm vi nghiên cứu:
Về không gian: Tình hình tài chính của công ty cổ phần FPT Telecom
Về thời gian: Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021

2
Chương I: Cơ sở lý thuyết liên quan đến tài chính doanh nghiệp
I. Định nghĩa về tài chính doanh nghiệp:
Tài chính doanh nghiệp là các cách thức huy động, phân phối và sử dụng nguồn lực tài
chính gắn liền với các quyết định tài chính của các doanh nghiệp nhằm mục tiêu kinh
doanh của doanh nghiệp.
II.Định nghĩa về quyết định tài chính:
2.1. Định nghĩa về quyết định tài chính
Quyết định tài chính của doanh nghiệp là những cân nhắc, tính toán của doanh
nghiệp đối với việc huy động, phân phối và sử dụng vốn của doanh nghiệp trong thời kỳ
nhất định. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp liên quan nhiều đến
quyết định tài chính, trong đó quyết định tài chính quan trọng là quyết định đầu tư, quyết
định nguồn vốn và quyết định phân phối lợi nhuận.
Thứ nhất, quyết định đầu tư, quyết định tài chính này liên quan đến việc doanh
nghiệp sẽ đầu tư vào những loại tài sản nào hay quyết định về giá trị tài sản và cơ cấu
giữa các loại tài sản, đây là quyết định quan trọng nhất trong các quyết định tài chính của
doanh nghiệp vì nó tạo ra giá trị cho doanh nghiệp Một quyết định đầu tư đúng đắn sẽ góp
phần làm tăng giá trị cho doanh nghiệp, từ đó tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu, ngược
lại một quyết định đầu tư sai sẽ làm tổn thất giá trị doanh nghiệp, gây thiệt hại giá trị tài
sản cho chủ sở hữu doanh nghiệp. Các quyết định đầu tư chủ yếu bao gồm: quyết định
đầu tư tài sản ngắn hạn là các quyết định như: quyết định tồn quỹ, quyết định hàng hoá
tồn kho, quyết định chính sách bán chịu, quyết định đầu tư tài chính ngắn hạn; quyết định
đầu tư tài sản dài hạn là các quyết định như: quyết định mua sắm tài sản cố định mới hay
thay thế tài sản cố định cũ, quyết định đầu tư tài chính dài hạn.
Thứ hai, quyết định nguồn vốn, quyết định này liên quan đến việc lựa chọn nguồn vốn
nào để tài trợ cho hoạt động của doanh nghiệp và những quyết định này sẽ ảnh hưởng đến
cấu trúc nguồn tài trợ, do đó khi đưa ra các quyết định nguồn vốn cần gắn với quyết định
3
đầu tư để đảm bảo cân đối nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn, giữa nguồn vốn chủ và vốn
nợ. Các loại quyết định này bao gồm:
Quyết định nguồn vốn ngắn hạn: quyết định vay ngắn hạn từ trung gian tài chính hấy
sử dụng tín dụng thương mại, vay ngắn hạn ở ngân hàng hay phát hành tín phiếu công
ty...
Quyết định nguồn vốn dài hạn: quyết định sử dụng nợ dài hạn hay vốn cổ phần, vay dài
hạn từ trung gian tài chính hay vay thông qua phát hành trái phiếu, vốn cổ phần thường
hay vốn cổ phần ưu đãi.
Thứ ba, quyết định phân phối lợi nhuận, quyết định này hợp lí có thể làm cho các nhà
đầu tư hài lòng, động thời, làm tăng cường khả năng tập trung của doanh nghiệp để tích
luỹ thêm vốn cho tái sản xuất.
Cùng song hành với các quyết định trên, các quyết định về phòng ngừa rủi ro sẽ góp
phần phòng ngừa và xử lý các rủi ro tài chính thông qua các công cụ tài chính như hợp
đồng, bảo hiểm, chứng khoán phái sinh... các quyết định kiểm tra, giám sát được đan
lồng và các quyết định tài chính của doanh nghiệp.
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định tài chính doanh nghiệp:
2.2.1. Nhân tố bên ngoài:
Điều kiện kinh tế: Sự bất ổn của nền kinh tế sẽ gây ra sự biến động về doanh thu, chi
phí của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến huy động vốn và sử dụng vốn của doanh nghiệp, tác
động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Sự phát triển của tiến bộ khoa học- kỹ thuật: Đây là yếu tố tạo ra những điều kiện cạnh
tranh cũng như lợi thế trong cạnh tranh, cho nên khi doanh nghiệp tiến hành đầu tư máy
móc thiết bị, dây chuyền sản xuất thì cần phải gắn với phương thức huy động vốn phù
hợp mới có thể tranh thủ được nguồn vốn với chi phí thấp để đáp ứng kịp thời cho sản
xuất kinh doanh.
Chính sách kinh tế của Nhà nước: các quy định pháp luật liên quan đến chính sách
thuế, chế độ khấu hao tài sản cố định... Với chính sách pháp luật bình đẳng, ổn định và
desklib-logo
You’re reading a preview
Preview Documents

To View Complete Document

Click the button to download
Subscribe to our plans

Download This Document