Limited-time discount for students! | Solutions starting at $6 each.

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.

Added on - 04 Oct 2021

 • 25

  Pages

 • 6883

  Words

 • 15

  Views

 • 0

  Downloads

Trusted by +2 million users,
1000+ happy students everyday
Showing pages 1 to 6 of 25 pages
B CÔNG THNGƯƠ
TRNG Đ I H C CÔNG NGHIP TP. H CHÍ MINHƯỜ
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
--------------------
BÀI BÁO CÁO TIU LU N
Đ tài:THIT K H TH NG M NG CHO M T CÔNG TY
(CÔNG TY TPLTRANSER)
GVHD: Th.s Nguyn Thành Thái
SVTH: Nguyn Văn Đông – 11358001
Mai Minh Ph ng _ 11346541
LP: CDTH10BLT
Tp. H Chí Minh, tháng 2 năm 2014.
L I C MNƠ
Chúng em bày tli cmn chân thành và sâu sc nh t đ n th y giáo:ỏ ờơếNguyn
Thành Thái, ngi đã ging d y b môn thit k m ng và hng d n chúng em th cườếếướ
hin bài tiu lu n này. Và chúng em g i li cmn đ n hai anh: Nguy n M nh Cngử ờơếườ
& Tô Văn T là nhân viên IT ca công ty THNH Nhân Thăng đã cung cp tài liu và
hng d n chúng em rt nhiu.ướ
Chúng em trân trng cmn đ n các th y, cô giáo Khoa công nghthông tin -ơế
Trng đ i h c công nghip thành ph H Chí Minh, các th y cô b môn đã ging d y,ườ
to điu kin cho chúng em hoàn thành bài tiu lu n này.
Đ ng th i chúng tôi cũng g i li cmn đ n anh ch và b n bè sinh viên cùngơế
chuyên ngành cũng nh các anh em trên các blog, din đàn đã chia stài liu, góp ý kinưế
giúp chúng tôi trong su t th i gian qua.
M c dù đã cg n h t sc, nh ng cu n tiu lu n này không tránh kh i nh ng thiuố ắếưế
sót. R t mong quý th y cô và b n bè đóng góp ý kin đ chúng em hoàn thin bài tiuế
lu n này tt h n.ơ
Xin chân thành cmn.ơ
Nhóm th c hin
Nguyn Văn Đông & Mai Minh Ph ng
L I NH N XÉT C A GING VIÊN HNG D NƯỚ
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
M C L C
1. M c đích yêu c u.........................................................................................................................1
2. T ch c công ty............................................................................................................................2
3. Thit k logic và thit k v t lýếếếế ậ....................................................................................................2
4.Thit b cài đ tế..............................................................................................................................4
5. Ph n m nng d ng....................................................................................................................5
6.Phng án trin khaiươ....................................................................................................................5
6.1 B ng phân ho ch IP...............................................................................................................5
6.2.Thit k và xây d ng s đ h th ngếếơ..................................................................................6
6.2.1 Thit k và xây d ng Domainếế..........................................................................................6
6.2.2 Xây d ng c u trúc OU và Group.....................................................................................8
6.3 Chin lc Backup và Restore Active Directory.ếượ..................................................................10
6.3.1 Yêu c u khi th c hin Backup Restore cho Active Directory........................................10
6.3.2 Đ nh hng th c hinướ....................................................................................................11
6.3.3. Cách th c hin:.............................................................................................................11
6.3.4. T ng k t Backup & Restore ADế....................................................................................12
6.4. Thit k và xây d ng DNSếế..................................................................................................12
6.4.1. Ch c năng c a DNS server:.........................................................................................12
6.4.2. Yêu c u đ nh hng và cách th c hinướ........................................................................13
6.4.3.T ng k t d ch v DNSế...................................................................................................14
7. Chin lc b o vếượ.....................................................................................................................14
7.1 Xây d ng và C u hình File server........................................................................................14
7.2 Đ nh hng phân quy n NTFS và cách th c th c hin:ướ......................................................14
7.3 S d ng Quota đ gii h n không gian lu tr.ử ụư..................................................................16
7.4 Giám sát ho t đ ng c a nhân viên trên file server v i Audit...............................................17
7.5S d ng Shadow Copies.ử ụ.....................................................................................................17
7.6 Chin lc Backup & Restore cho File Server.ếượ....................................................................18
7.7 Xây d ngđĩa d phòng Raid............................................................................................19
Thit kh th ng m ngếế ệ
1. M c đích yêu cu
Xây d ng h th ng File Server và chin lc sao lu ph c h i dliu cho userếượư
trong h th ng m ng ca Cty v i các yêu cu sau:
-M i Nhân viên đ u có quy n tngng trên File Serverươ
-H th ng File Server ch a tài nguyên ph i đc chia sượ
-M i Nhân viên khi logon vào hth ng scó 2đĩa m ng (dùng
chung và dùng riêng).
-M i Nhân viên khi làm vic dliu ph i đc lu trên File Server,ượư
không cho phép nhân viên lu trd liu trên máy local.ưữ ữ ệ
-Xây d ng chin lc sao lu và ph c h i dliu cho hth ng Fileếượư
Server
N i dung chuyên môn cn có:
-WSUS
-Remote Assistant: dùng đh trsupport txa khi ngi qu n tr tườ
internet remote v công ty.
-Group policy: account, local, software restriction.
-File server: Sharing & NTFS permission, backup & restore.
-User & Group: home folder, script (log in).
-DHCP.
-DNS.
-Printer server: ngoài các cu hình cb n có thêm ph n có th sd ngơ ảể ử ụ
printer qua internet.
Trang 1
desklib-logo
You’re reading a preview
Preview Documents

To View Complete Document

Click the button to download
Subscribe to our plans

Download This Document