Limited-time discount for students! | Solutions starting at $6 each

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG.

Added on - 09 Oct 2021

 • 58

  Pages

 • 19930

  Words

 • 38

  Views

 • 0

  Downloads

Trusted by +2 million users,
1000+ happy students everyday
Showing pages 1 to 8 of 58 pages
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BÀI TẬP NHÓM8
MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
NÂNG CAO
Đề tài: Phân tích chính sách cổ tức của công ty FPT
Danh sách thành viên:
1.Bùi Tiến Đạt36K07.3
2.Lê Đình Hải36K07.3
3.Nguyễn Anh Hùng36K07.3
4.Trần Huỳnh Nhật36K07.3
5.Tăng Trung Thành36K07.3
6.Phạm Ngọc Vĩnh36K07.3
Môn tài chính doanh nghiệp nâng caoNhóm 8
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................4
PHẦN 1: LÝ THUYẾT CHUNG:
1.1Chính sách cổ tức là:........................................................................................5
1.2Chính sách cổ tức trong thị trường hoàn hảo:..................................................5
1.3 Các chính sách cổ tức trong thực tiễn..................................................................5
1.3.1 Chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động:..........................................................5
1.3.2 Chính sách tiền mặt ổn định:.........................................................................9
1.3.3 Các chính sách khác:...................................................................................10
1.4 Các phương thức chi trả cổ tức..........................................................................11
1.4.1 Cổ tức trả bằng tiền mặt:.............................................................................11
1.4.2 Cổ tức trả bằng cổ phiếu..............................................................................14
1.4.3 Cổ tức trả bằng tài sản và cổ phiếu thưởng:.................................................16
1.4.4Mua lại cổ phần:......................................................................................18
1.5 Quá trình chi trả cổ tức:.....................................................................................19
1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chính sách cổ tức trong thực tiễn của
doanh nghiệp:..........................................................................................................20
1.6.1 Chi phí giao dịch:........................................................................................20
1.6.2 Chi phí phát hành:.......................................................................................22
1.6.3 Lạm phát:.....................................................................................................23
1.6.4 Lãi suất:.......................................................................................................25
1.6.5 Điều khoản hạn chế:....................................................................................26
1.6.6 Hạn chế pháp lý:..........................................................................................27
1.6.7 Ảnh hưởng của thuế:...................................................................................28
1.6.8Ưu tiên của cổ đông:...............................................................................30
Trang2
Môn tài chính doanh nghiệp nâng caoNhóm 8
1.6.9Khả năng vay và tiếp cận các thị trường vốn:..............................................31
1.6.10 Bảo vệ chống loãng giá:............................................................................31
1.7Tác động của hình thức chi trả cổ tức đến giá cổ phiếu và tình hình tài chính
của CTCP:...............................................................................................................32
1.7.1Trả cổ tức bằng tiền:...............................................................................32
1.7.2 Trả cổ tức bằng cổ phiếu:............................................................................32
1.7.3 Trả cổ tức bằng tài sản khác:.......................................................................33
PHẦN 2: PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÔNG TY FPT
2.1 Giới thiệu về tập đoàn FPT:...............................................................................34
2.2Khái quát hoạt động chi trả cổ tức của công ty từ năm 2008 – 2011:............38
2.3Phân tích tác động của hình thức trả cổ tức tới giá cổ phiếu:.........................38
2.3.1Năm 2008:...............................................................................................39
2.3.2Năm 2009................................................................................................41
2.3.3Năm 2010................................................................................................46
2.3.4Năm 2011:...............................................................................................48
2.4Tác động của hình thức chi trả cổ tức tới tình hình tài chính của công ty cổ
phân FPT:................................................................................................................51
PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÔNG TY FPT
TRONG GIAI ĐOẠN 2008 – 2011 VÀ ĐƯA RA MỘT SỐ KIẾN NGHỊ:
3.1Mặt tích cực...................................................................................................55
3.2Mặt hạn chế...................................................................................................56
3.3Giải pháp và kiến nghị:..................................................................................56
Trang3
Môn tài chính doanh nghiệp nâng caoNhóm 8
LỜI MỞ ĐẦU
Sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, nền kinh tế nước ta đã
được công nhận là nền kinh tế thị trường. Do đó, các loại hình công ty đã và đang xuất
hiện để hoàn thiện cho toàn nền kinh tế, trong đó các công ty cổ phần ở nước ta đóng
góp một phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế đất nước. Mỗi công ty cổ phần đều
có những chính sách và đường lối phát triển riêng. Trong số đó, chính sách cổ tức là
một vấn đề quan trọng mà ban giám đốc mỗi công ty cần xem xét và cân nhắc. Có
nhiều yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến chính sách cổ tức như: hạn chế pháp
lý, ảnh hưởng của thuế, nhu cầu thanh khoản, ổn định của lợi nhuận, bảo vệ chống
loãng giá. Chính sách chi trả cổ tức và phương thức trả cổ tức của mỗi công ty cũng
khác nhau. Đây là một vấn đề nhạy cảm, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của mỗi
cá nhân và tập thể. Trong thực tế chính sách này diễn ra như thế nào và nó còn những
bất cập gì thì chúng ta cùng xem qua bài nghiên cứu “Những nhân tố tác động đến
chính sách cổ tức trong thực tiễn” sau đây.
Trang4
Môn tài chính doanh nghiệp nâng caoNhóm 8
PHẦN 1: LÝ THUYẾT CHUNG:
1.1Chính sách cổ tức là:
Chính sách cổ tức là chính sách ấn định phân phối giữa lợi nhuận giữ lại tái đầu tư
và chi trả cổ tức cho cổ đông. Lợi nhuận giữ lại cung cấp cho các nhà đầu tư một
nguồn tăng trưởng lợi nhuận tiềm năng tương lai thông qua tái đầu tư, trong khi cổ tức
cung cấp cho họ một phân phối hiện tại. Nó ấn định mức lợi nhuận sau thuế của công
ty sẽ được đem ra phân phối như thế nào, bao nhiêu phần trăm được giữ lại để tái đầu
tư và bao nhiêu dùng để chi trả cổ tức cho các cổ đông. Vìthế, chính sách ctc scó
nh hưng đến sng vn cphn trong cu trúc vn ca doanh nghip (thông qua
li nhun gili) vàchi phísử dng vn ca doanh nghip. Do đó, chính sách phân
chia lợi tức cổ phần tối ưu là chính sách phân phối giữa cổ tức thanh toán hiện thời
cho các cổ đông và phần tăng trưởng tương lai sao cho thị giá cổ phiếu của doanh
nghiệp phải đạt lớn nhất.
1.2Chính sách cổ tức trong thị trường hoàn hảo:
Chính sách cổ tức là chính sách ấn định phân phối giữa lợi nhuận giữ lại tái đầu tư
và chi trả cổ tức cho cổ đông. Lợi nhuận giữ lại cung cấp cho các nhà đầu tư một
nguồn tăng trưởng lợi nhuận tiềm năng tương lai thông qua tái đầu tư, trong khi cổ tức
cung cấp cho họ một phân phối hiện tại. Nó ấn định mức lợi nhuận sau thuế của công
ty sẽ được đem ra phân phối như thế nào, bao nhiêu phần trăm được giữ lại để tái đầu
tư và bao nhiêu dùng để chi trả cổ tức cho các cổ đông
1.3 Các chính sách cổ tức trong thực tiễn:
1.3.1 Chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động:
Chính sách này xác nhận rằng doanh nghiệp nên giữ lại lợi nhuận khi có các cơ
hội đầu tư hứa hẹn các tỷ suất sinh lợi cao hơn tỷ suất sinh lợi mong đợi mà cổ đông
đòi hỏi thì nên giữ lại lợi nhuận hay nói cách khác thì doanh nghiệp không nên chi trả
cổ tức. Bởi lẽ, việc chi trả cổ tức sẽ dẫn đến hoặc là doanh nghiệp phải hi sinh các cơ
hội đầu tư hoặc phải chấp nhận huy động các nguồn tài trợ khác vốn không có sẵn và
có thể phải tốn kém hơn nhiều so với lợi nhuận giữ lại.
Trang5
Môn tài chính doanh nghiệp nâng caoNhóm 8
Mức chi trả cổ tức sẽ thay đổi từ năm này sang năm khác tuỳ thuộc vào cơ hội đầu
tư có sẵn. Tuy nhiên, cổ tức có thể được duy trì hàng năm theo hai cách:
Thứ nhất là doanh nghiệp có thể giữ lại lợi nhuận với tỉ lệ khá cao trong những
năm có nhu cầu vốn cao, và nếu công ty cứ tiếp tục tăng trưởng thì các giám
đốc tài chính có thể tiếp tục thực thi chính sách này mà không cần cắt giảm cổ
tức.
Thứ hai là doanh nghiệp có thể vay vốn để thực hiện cơ hội đầu tư của mình
mà không cần cắt giảm cổ tức. Nếu doanh nghiệp có nhiều cơ hội đầu tư tốt
trong suốt một năm nào đó thì chính sách vay nợ sẽ thích hợp hơn so với cắt
giảm cổ tức. Sau đó, trong những năm tiếp theo, doanh nghiệp cần giữ lại lợi
nhuận để đẩy tỷ số nợ trên vốn cổ phần về lại mức thích hợp.
Ở Việt Nam hiện nay, một nghịch lí đang xảy ra ở chính sách này. Đó là phải thỏa
mãn nhu cầu cổ tức cao trong khi lại thiếu vốn đầu tư phát triển. Nguồn vốn của một
doanh nghiệp bao gồm vốn chủ sở hữu và nguồn vốn vay. Hầu hết các doanh nghiệp
hiện nâng vốn thông qua việc nâng vốn vay, thường bằng cách vay ngân hàng, chính
điều này đã gây một áp lực trả nợ lớn cho doanh nghiệp.
Đối với các doanh nghiệp cổ phần đã niêm yết và chưa niêm yết, việc nâng vốn
chủ sở hữu có thể được tiến hành bằng nhiều cách, trong đó có cách phát hành cổ
phiếu mới. Tuy nhiên, cách này sẽ phát sinh chi phí, thông thường từ 5-10% tổng giá
trị đợt phát hành. Trong khi đó, việc tăng vốn chủ sở hữu bằng cách giữ lại một phần
hay toàn bộ lợi nhuận hầu như không tốn chi phí. Vướng mắc duy nhất có lẽ là làm
sao đạt được sự đồng thuận của cổ đông. Cổ đông của một doanh nghiệp thường bao
gồm nhà đầu tư ngắn hạn và nhà đầu tư chiến lược. Nhà đầu tư chiến lược luôn có xu
hướng nắm giữ lâu dài cổ phiếu và sẵn sàng hi sinh lợi nhuận ban đầu (cổ tức) để dành
vốn đầu tư phát triển doanh nghiệp và hưởng những giá trị nâng cao trong tương lai.
Trong khi đó, nhà đầu tư ngắn hạn không có ý định gắn bó lâu dài với doanh nghiệp
nên muốn được chia cổ tức cao và có xu hướng bán cổ phiếu ra khi được giá. Không
thể đánh giá thấp nhà đầu tư nào, dù là ngắn hạn hạn hay dài hạn vì chính nhà đầu tư
ngắn hạn tạo ra tính thanh khoản cho cổ phiếu và làm cho thị trường chứng khoán sôi
Trang6
Môn tài chính doanh nghiệp nâng caoNhóm 8
động. Tuy nhiên, xét từ góc độ doanh nghiệp, nhà đầu tư dài hạn đóng vai trò quan
trọng trong chính sách cổ tức. Việc phân chia lợi nhuận như thế nào được quyết định
tại Đại hội cổ đông, nơi nhà đầu từ chiến lược có tiếng nói quan trọng. Vấn đề quan
trọng là phân chia lợi nhuận phải phù hợp với tình hình kinh doanh và phát triển. Nếu
doanh nghiệp cần vốn đầu tư, đặc biệt trong trường hợp các doanh nghiệp mới, đang
phát triển, thì tăng phần lợi nhuận giữ lại, chia cổ tức ít. Khi doanh nghiệp đã phát
triển ổn định thì nâng mức cổ tức lên cao, thậm chí rất cao.
Ở nước ngoài, ví dụ điển hình cho chính sách này là tập đoàn Microsoft.
Date
AmountPer
Share/Split
Ratio
Type
2010-03-11$0.13000Dividend
2008-12-11$0.13000Dividend
2008-09-11$0.11000Dividend
2008-02-19$0.11000Dividend
2007-11-13$0.11000Dividend
2007-08-14$0.10000Dividend
2007-05-15$0.10000Dividend
2007-02-13$0.10000Dividend
2006-11-14$0.10000Dividend
2006-08-15$0.09000Dividend
2006-05-15$0.09000Dividend
2006-02-15$0.09000Dividend
2005-11-15$0.08000Dividend
2005-08-15$0.08000Dividend
Trang7
Môn tài chính doanh nghiệp nâng caoNhóm 8
2005-05-16$0.08000Dividend
2005-02-15$0.08000Dividend
Nguồn: www.dividendinformation.com
Qua đó ta có thể rút ra nhận xét :Mặc dù thừa khả năng chi trả cổ tức tiền
mặt, nhưng trong chính sách của công ty họ đã chọn việc mua lại cổ phần và
tái đầu tư. Mấy năm trở lại đây Microsoft có thực hiện chi trả cổ tức nhưng
không nhiều. Tuy nhiên, công bằng mà nó thì các cổ đông của Microsoft đã
kiếm những khoản lời cực lớn từ lãi vốn, vì giá cổ phiếu của họ tăng nhanh
trên thị trường chứng khoán
Nhìn vào biểu đồ trên, Microsoft có mức chi trả cổ tức tiền mặt khá ổn
định (qua các quí từ đầu năm 2005 đến nay) với mức cổ tức trung bình
0.08634$. Nhưng tỷ lệ chi trả cổ tức vẫn còn rất thấp và không ổn định(cao
nhất 34.78%-qu í I/2005 và thấp nhất 19.6%-quí III/2007) do EPS của doanh
nghiệp có tính chu kỳ, và cũng do kết quả kinh doanh thuận lợi của sản phẩm
mới – Window Vista làm EPS quí III/2007 tăng đột biến.
1.3.2 Chính sách tiền mặt ổn định:
Hầu hết các doanh nghiệp và cổ đông đều thích chính sách cổ tức tiền mặt
tương đối ổn định. Mục tiêu của chính sách này là nhằm duy trì cổ tức ở một mức độ
Trang8
desklib-logo
You’re reading a preview
Preview Documents

To View Complete Document

Click the button to download
Subscribe to our plans

Download This Document